Close

Nhấn chuột để xem ảnh rộng

05.05.6161

Mã sản phẩm Mô tả kỹ thuật Kích thước(mm) Nhãn hiệu
: 05.05.6161 : Gạch sân vườn, men matt : 600x600mm : Catalan
sản phẩm tương tự